زبانAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

شش ماه

$49

ONE TIME FEE

تمام کانال های پخش زنده

فیلمهای سینمایی 

سریال های تلویزیونی

ایستگاههای رادیویی

ورزش

اخبار

سریس ٢٤ ساعتە

یک سال

$79

$99

تمام کانال های پخش زنده

فیلمهای سینمایی

سریال های تلویزیونی

ایستگاههای رادیویی

ورزش

اخبار

سریس ٢٤ ساعتە

تخفیف

یک ماە

$9

ONE TIME FEE

تمام کانال های پخش زنده

فیلمهای سینمایی

سریال های تلویزیونی

ایستگاههای رادیویی

ورزش

اخبار

یک روز

$0

ONE TIME FEE

کانال های پخش زنده

سریال های تلویزیونی

ایستگاههای رادیویی


WordPress Pricing Table Plugin
© Copyright 2020 WordSmartTV by QuanticaLabs